Ochrana osobných údajov

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť ArtDentistic, s.r.o. rešpektuje súkromie svojich pacientov, zákazníkov, dodávateľov, návštevníkov, ako aj všetkých osôb, s ktorými komunikuje. Váži si vzájomnú dôveru a dbá o dodržiavanie legislatívnych noriem a menovite o ochranu osobných údajov a súkromia dotknutých osôb. Preto v plnej miere uplatňuje požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, ako aj ďalších predpisov o ochrane osobných údajov.

KTO SPRACÚVA VAŠE ÚDAJE?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť ArtDentistic, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 86769/B, IČO: 46963201, DIČ: 2023679581, IČ DPH: SK2023679581 podľa §7, Sídlo: Žižkova 21A, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.

NA AKÝ ÚČEL A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci rôznych spracovateľských činností. Ide predovšetkým o:

 • Vedenie databázy kontaktných osôb
  Osobné údaje kontaktných osôb našich klientov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo vedieme v rámci našej databázy. Túto databázu vedieme na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je komunikácia s našimi klientmi pri vykonávaní našej obchodnej činnosti, najmä pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Vedenie tejto databázy nám umožňuje jednoduchšie kontaktovanie našich klientov. Osobné údaje kontaktných osôb získavame priamo od kontaktných osôb v rámci vzájomnej komunikácie.
 • Kontaktný formulár
  V rámci kontaktného formulára spracúvame osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo. Tieto údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je skvalitňovanie našich služieb. Účelom tohto spracúvania je vybavovanie dopytov, ktoré nám boli zaslané.

KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje neposkytujeme ďalším subjektom s výnimkou prípadov, kedy nám takú povinnosť ukladajú právne predpisy.

KDE SÚ SPRACÚVANÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na území Slovenskej republiky.

SÚ VAŠE ÚDAJE POUŽITÉ NA AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE?

Vaše osobné údaje nie sú používané na profilovanie ani inú formu automatizovaného rozhodovania.

AKO DLHO UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje kontaktných osôb uchovávame v našej databáze počas trvania vzťahu s klientom a jeden rok po jeho zániku.

AKÉ PRÁVA MÁTE AKO DOTKNUTÁ OSOBA?

 • Právo na prístup k údajom
  Užívatelia majú právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú ich osobné údaje. S týmto právom súvisí aj právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie s tým súvisiace.

 • Právo na opravu údajov
  Užívatelia majú právo, aby boli bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené nesprávne, neúplne alebo neaktuálne ich osobné údaje, a to bez ohľadu na dôvod vzniku nepresnosti.

 • Právo na výmaz
  Máte právo žiadať, aby prevádzkovateľ ukončil spracúvanie a vymazal všetky osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené GDPR. Najmä v situáciách, kedy používatelia odvolajú udelený súhlas alebo pominie účel, na ktorý sa údaje spracúvali.

 • Právo na obmedzenie spracúvania
  Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania údajov napríklad, ak je pochybnosť o správnosti spracúvania osobných údajov a to na dobu umožňujúcu prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov.

 • Právo na prenos
  Máte právo žiadať prenos osobných údajov, ktoré sú spracúvané v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a majú právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi alebo pre seba. Uplatnenie tohto práva nemá vplyv na poskytovanie služieb.

 • Právo namietať
  Máte právo namietať z dôvodov spracúvania osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu, spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. V takomto prípade nebudeme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť spracúvania testom proporcionality.

 • Právo podať sťažnosť
  Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Úrad môžete kontaktovať písomne na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, elektronickou poštou na adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk, faxovou správou na čísle: +421 2 3231 3234 alebo telefonicky na čísle: +421 2 3231 3214